ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ2019-09-10T15:27:03+02:00

 Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. παρέχει πρόσβαση σε αξιόπιστες οικονομικές πληροφορίες που συμβάλλουν, στην προστασία της εμπορικής πίστης, στην εξυγίανση των οικονομικών συναλλαγών, εξασφαλίζοντας τα δικαιώματα των πολιτών.

Η sbbc όμιλος υπηρεσιών α.ε αναλαμβάνει:

• Την βελτίωση της “εικόνας σας” σχετικά με το αρχείο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς;
α) Προσκομίζοντας στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ τα κατάλληλα δικαιολογητικά, ώστε να συμπληρωθούν ή να διαγραφούν τα δεδομένα που σας αφορούν και να είστε ΜΟΝΟ στον λευκό Τειρεσία
β) Φροντίζοντας να τακτοποιείτε τις οικονομικές σας υποχρεώσεις εγκαίρως (πληρωμές δόσεων, συναλλαγματικών, επιταγών κλπ) και να μην αναλαμβάνετε οικονομικούς κινδύνους στους οποίους δεν είστε σίγουρος/η ότι θα μπορείτε να ανταποκριθείτε στο μέλλον.

• Η Τράπεζα είναι απλός αποδέκτης των στοιχείων αυτών και δεν μπορεί να σας ενημερώσει για τα στοιχεία αυτά. Το Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού είναι η αρμόδια υπηρεσία της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, στην οποία θα πρέπει να απευθυνθείτε για να σας παρέχει κάθε πληροφορία σχετική με τα στοιχεία που τηρούνται για εσάς.

Μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε κάποιον συνεργάτη μας ή νομικό μας σύμβουλο για να ολοκληρώσουμε εμείς όλη την διαδικασία!

• Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας καλό είναι σε οποιαδήποτε συναλλαγή με την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ να έχετε μαζί σας το Δελτίο Ταυτότητάς σας και να γνωρίζετε τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) σας. Ανάλογα με τη διαδικασία που θέλετε να ακολουθήστε (συμπλήρωση – διαγραφή, μη εμφάνιση στοιχείων, διόρθωση, αίτηση παροχής πληροφοριών) θα χρειαστούν τα ανάλογα δικαιολογητικά.

•Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2472/97 δικαίωμα πρόσβασης στο Αρχείο Δεδομένων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, προκειμένου να γνωρίζει εάν τηρούνται σε αυτό δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

• Σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος διαπιστώσει την ύπαρξη λάθους σε δεδομένα που τον αφορούν, μπορεί να υποβάλλει σχετική αίτηση και να ζητήσει τη διόρθωσή τους. Προσοχή: για τον λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι δεν θα πρέπει να καταστρέφουν τα σώματα των εξοφλημένων επιταγών και συναλλαγματικών.

• Μπορείτε να ζητήσετε μη εμφάνιση στοιχείων ή απαγόρευση πρόσβασης; Οποιοσδήποτε (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) δεν επιθυμεί την εμφάνιση των στοιχείων οικονομικής συμπεριφοράς του, που τηρούνται στα συστήματα ΣΑΥ, ΣΥΠ της Τειρεσίας ΑΕ, μπορεί να ζητήσει, με σχετική αίτηση, που υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Δημόσια Αρχή) στο Γραφείο Εξυπηρέτησης, τη μη μετάδοση των δεδομένων αυτών. Με την ικανοποίηση του αιτήματός του στη θέση των δεδομένων αναγράφεται: «δεν επιθυμεί την αναγραφή δεδομένων που τον αφορούν». Αντίστοιχα θα εμφανίζει στο αρχείο την ένδειξη «δεν επιθυμεί την πρόσβαση στα δεδομένα που το αφορούν».
Προσοχή, η απόκρυψη προσωπικών δεδομένων σας αποκλείει από το Τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα και το εξωτερικό και τον δανεισμό!

Χρήσιμες Συμβουλές

• O δανεισμός αποτελεί διευκόλυνση και δεν αυξάνει τις οικονομικές σας δυνατότητες.

• Φροντίστε οι δανειακές σας υποχρεώσεις να μην υπερβαίνουν τις οικονομικές σας δυνατότητες.

• Αποπληρώνετε με συνέπεια τις υποχρεώσεις σας.

• Υπολογίστε ότι οι καθυστερήσεις οδηγούν σε οικονομικές επιβαρύνσεις.

• Ενημερωθείτε και εκτιμήστε σωστά προτού εγγυηθείτε.

• Σε περίπτωση δυσκολίας αποπληρωμής, επικοινωνήστε έγκαιρα με τη Τράπεζά σας.

• Διευθετήστε προσωπικά τις τυχόν εκκρεμότητες σας με την Τειρεσίας ΑΕ εύκολα και άμεσα.

• Ενημερώστε για την εξόφληση των υποχρεώσεων σας και/ή τις τυχόν δικαστικές ενέργειες στις οποίες έχετε προβεί και συμβάλλετε έτσι στην ακρίβεια του αρχείου της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ.

• Κρατήστε τα σώματα των επιταγών ή/ και συναλλαγματικών που εξοφλήσατε και φροντίστε οι εξοφλητικές αποδείξεις να αποκτούν βέβαια χρονολογία (θεώρηση από ΚΕΠ ή αστυνομία).

• Η ακρίβεια και πληρότητα των αρχείων, σας προστατεύει από τον υπερδανεισμό και συμβάλλει στη μείωση του κόστους δανεισμού.

• Δηλώστε άμεσα, μετά τη δήλωση σας στην Αστυνομία, την απώλεια της ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, για να αποτρέψετε την παράνομη χρήση τους στο τραπεζικό σύστημα.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ