ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ2019-09-10T15:32:54+02:00

ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΕΣΠΑ

 Είναι το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) το οποίο συγχρηματoδoτεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στo πλαίσιo των Δράσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων, για την κoινωνική και oικoνoμική συνoχή και στoχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής oικoνoμίας.
Το πρόγραμμα, ΕΣΠΑ, ενισχύει επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλη την Επικράτεια και προτίθενται να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια στoυς τoμείς της Μεταποίησης, του Τουρισμού, του Εμπορίου και της Παροχής Υπηρεσιών, που αποσκοπούν:
Στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας και της διοίκησης των επιχειρήσεων
Στον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας
Στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών
Στην εξασφάλιση λειτουργίας επιχειρήσεων με μεθόδους φιλικότερες προς το περιβάλλον
Στον εμπλουτισμό, τη διαφοροποίηση και ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού
Στην ανάπτυξη της Καινοτομίας
Στην εισαγωγή τεχνολογιών Πληροφορικής

Αναπτυξιακός Νόμος

 Είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους, η τεχνολογική αναβάθμιση, η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, η μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων, η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών και εν τέλει η εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας.

Στόχος του αναπτυξιακού νόμου είναι η ενθάρρυνση υλοποίησης επενδύσεων μέσω της ενίσχυσης έργων κυρίως στους τομείς τουρισμού, μεταποίησης, logistics, ενέργειας, ΤΠΕ.

Ενισχυόμενοι κλάδοι του Τουρισμού

 Ίδρυση επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 3 (τριών) αστέρων
 Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας.

Μεταποίησης

 Ίδρυση μεταποιητικών επιχειρήσεων
 Επέκταση μεταποιητικών επιχειρήσεων
 Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες
 Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας

Τομέας Αποθήκευσης

Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων) [ΚΑΔ 52.22.11.05]
Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων [ΚΑΔ 52.22.11.06]
Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics)[ΚΑΔ 52.29.19.03].

Κλάδος Ενέργειας

 Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μέχρι 15MW
 Μονάδες συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ
 Υβριδικοί σταθμοί ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) με εγγυημένη ισχύ μέχρι 5 MW
 Παραγωγή θερμότητας και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 Ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης
 Παραγωγή αειφόρων βιοκαυσίμων τα οποία δεν είναι βασιζόμενα σε εδώδιμα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης
 Μετατροπή υφιστάμενων μονάδων παραγωγής βιοκαυσίμων βασιζόμενων σε εδώδιμα φυτά σε μονάδες παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίμων, τα οποία δεν βασίζονται σε εδώδιμα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ